Advokatska kancelarija Radulović

Nužna odbrana duše

Advokat Ilija Radulović ...

TERROR LUCIS

Terror lucis ...

Sud za 15. i 16. mart zakazao završne reči u procesu S. Cvjetanu

Čitanjem nove, precizirane optužnice, pred Okružnim sudom u Beogradu završen je dokazni postupak u slučaju Saša Cvjetan Bivši pripadnik jedinice ...

Damir Dokić plaća odbranu lidera „Obraza“

Da­mir Do­kić, otac ne­kad če­tvr­te te­ni­ser­ke sve­ta Je­le­ne Do­kić, fi­nan­si­ra od­bra­nu li­de­ra po­kre­ta „Obraz“ Mla­de­na Ob­ra­do­vi­ća, ko­ji je uhap­šen na dan odr­ža­va­nja „Pa­ra­de po­no­sa“, 10. ok­to­bra, i nje­go­ve su­pru­ge Je­le­ne.

Ovo je za „Prav­du“ po­tvr­dio Ob­ra­do­vi­ćev advo­kat Ili­ja Ra­du­lo­vić, ko­ji je na­gla­sio da Do­kić ne po­zna­je lič­no li­de­ra „Obra­za“ i da su „pa­tri­ot­ski sta­vo­vi ko­je Ob­ra­do­vić za­stu­pa“ je­di­ni mo­tiv fi­nan­si­ra­nja nje­go­ve od­bra­ne.

– Da­mir Do­kić me je kon­tak­ti­rao ubr­zo po­sle Mla­de­no­vog hap­še­nja i od­re­đi­va­nja pri­tvo­ra i pi­tao da li se sla­žem da me on pla­ća, od­no­sno da sno­si tro­ško­ve od­bra­ne brač­nog pa­ra Ob­ra­do­vić. Za ceo slu­čaj Da­mir je sa­znao iz štam­pe. Kao do­ka­za­nog pa­tri­o­tu ga­nu­la ga je ne­prav­da nad jed­nim mla­dim brač­nim pa­rom, ko­ji usko­ro oče­ku­je pri­no­vu i ko­ji se sa­mo bo­ri za svo­ju ze­mlju, a že­li da u Sr­bi­ji vla­da­ju pa­tri­jar­hal­ne i po­ro­dič­ne vred­no­sti. Ni­sam još oba­ve­stio Ob­ra­do­vi­ća da Do­kić fi­nan­si­ra nje­go­vu od­bra­nu, ali uči­ni­ću to ka­da se bu­de na­šao na slo­bo­di – ka­že advo­kat Ra­du­lo­vić.

Ob­ra­do­vi­ćev prav­ni za­stup­nik ob­ja­šnja­va da je li­der „Obra­za“ u do­brom fi­zič­kom i psi­hič­kom sta­nju i da do­sto­jan­stve­no pro­vo­di pri­tvor­ske da­ne, ko­ji su mu ne­dav­no pro­du­že­ni za još je­dan me­sec.